PŘEDMĚT ZEMĚMĚŘICKÉHO VÝKONU - co chci zaměřit                                          

                   PODKLADY OD OBJEDNATELE    

PŘEDÁNÉ DOKUMENTY OBJEDNATELI - geometrický plán                                  

DOKUMENTY K ZÁPISU DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR                                                                                  


Geometrický plán pro vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejího obvodu v katastru s výjimkou případu podle § 16 odst.6písm.h)                                                                                                                                                                     

rozestavěná budova pro hypotéku nebo úvěr

-název katastrálního území, parcelní číslo pozemku, na kterém dům stojí

číslo parcely


-geometrické plán  v 5 vyhotoveních ( na požádání vyhotovíme i více ks )                                                   

-formulář Ohlášení rozestavěné budovy k zápisu do katastru nemovitostí

 formulář ČÚZK


-geometrický plán pro vyznačení budovy

-rozhodnutí nebo souhlas stavebního úřadu s provedením stavby (souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby,  kopie Vašeho ohlášení stavebnímu úřadu s podacím razítkem podatelny stavebního úřadu, stavební povolení, územní rozhodnutí o umístění stavby)-originál nebo úředně ověřenou kopii s doložkou o nabytí právní moci.
 

formulář MMR


-čestné prohlášení vlastníka, že se jedná o rozestavěnou budovu,pokud není součásti formuláře

formulář ČÚZK


-podklad pro zápis vlastnického práva ke stavbě, pokud není vlastník pozemku vlastníkem budovy

dokončená stavba ke kolaudaci

-byl vyhotoven gp na rozestavěnou budovu

-pokud se nezměnil půdorys budovy není potřeba vyhotovovat gp


-formulář Ohlášení změny rozestavěné budovy na budovu dokončenou k zápisu do katastru nemovitostí

 formulář ČÚZK


-doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního

-rozhodnutí nebo souhlas stavebního úřadu s užíváním stavby ( kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, souhlas st.úřadu s užíváním stavby, kopie Vašeho oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby s podacím razítkem podatelny stavebního úřadu…..)
-originál nebo úředně ověřenou kopii s doložkou o nabytí právní moci.

formulář MMR


-nebyl vyhotoven gp na rozestavěnou budovu

-název katastrálního území, parcelní číslo pozemku,  na kterém dům stojí

číslo parcely


-geometrické plán  v 5 vyhotoveních ( na požádání vyhotovíme i více ks )

-formulář  Ohlášení nové stavby k zápisu do katastru nemovitostí formulář ČÚZK

-geometrický plán pro vyznačení budovy

-doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního

-rozhodnutí nebo souhlas stavebního úřadu s užíváním stavby ( kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, souhlas st.úřadu s užíváním stavby, kopie Vašeho oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby s podacím razítkem podatelny stavebního úřadu…..)-originál nebo úředně ověřenou kopii s doložkou o nabytí právní moci.

formulář MMR


-podklad pro zápis vlastnického práva ke stavbě, pokud není vlastník pozemku vlastníkem budovy

přístavba

-název katastrálního území,  parcelní číslo pozemku na kterém dům stojí

číslo parcely


-geometrické plán  v 5 vyhotoveních ( na požádání vyhotovíme i více ks )

-formulář Ohlášení změny údajů o stavbě

 formulář ČÚZK


-geometrický
plán pro zaměření změny obvodu stavby

-rozhodnutí stavebního úřadu o změně stavby

formulář MMR


-listina dokládající změnu způsobu využití (kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, souhlas st.úřadu s užíváním stavby, kopie Vašeho oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby s podacím razítkem podatelny stavebního úřadu, rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, …..)-originál nebo úředně ověřenou kopii s doložkou o nabytí právní moci.

formulář MMR


rozdělení budovy

-název katastrálního území, parcelní číslo pozemku na kterém dům stojí

číslo parcely


-geometrické plán  v 5 vyhotoveních ( na požádání vyhotovíme i více ks )

-formulář Ohlášení změny údajů o stavbě

 formulář ČÚZK


-geometrický plán pro zaměření nově vzniklých budov

-rozhodnutí stavebního úřadu o dělení nebo scelování pozemků formulář MMR

-doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního

-rozhodnutí stavebního úřadu o dělení nebo scelování pozemků formulář MMR

-listina dokládající způsob užívání jednotlivých nově vzniklých budov ( souhlas st. úřadu se změnou v užívání stavby bez st.změn, kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, kopie oznámení stavebníka st.úřadu o užívání  dokončené změny stavby

formulář MMR


Geometrický plán pro rozdělení pozemku nebo změnu hranice pozemku


rozdělení pozemku

-název katastrálního území,  parcelní číslo děleného pozemku 

číslo parcely


-geometrické plán  v 5 vyhotoveních ( na požádání vyhotovíme i více ks )

-návrh na vklad práva k nemovitosti

 formulář ČÚZK


-jak chcete pozemek rozdělit ( dle výměry, označit v terénu nebo na mapě)

-geometrický plán pro rozdělení pozemku


-rozhodnutí stavebního úřadu o dělení nebo scelování pozemků 

formulář MMR


-rozhodnutí stavebního úřadu o dělení nebo scelování pozemků formulář MMR 

-listina, na základě které má být proveden zápis do katastru    ( smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti…..)

formulář ČÚZK


-správní poplatek 

správní poplatky


změna kultury na části pozemku ( např.  z orná na zahrada)


-název katastrálního území, parcelní číslo p., na kterém chci měnit kulturu

číslo parcely


-geometrické plán  v 5 vyhotoveních ( na požádání vyhotovíme i více ks )

-formulář Ohlášení změny údajů o pozemku

 formulář ČÚZK


-jak chcete hranici druhu pozemku měnit ( dle výměry, označit v terénu nebo na mapě)

-geometrický plán pro rozdělení pozemku

-rozhodnutí stavebního úřadu o dělení nebo scelování pozemkůformulář MMR

-rozhodnutí stavebního úřadu o dělení nebo scelování pozemků formulář MMR

 

 


-listiny, které jsou uvedeny v  tabulce „Podklady pro změnu druhu pozemku a způsobu využití nemovitosti a jednotky“     

 změna druhu pozemku


-listiny, které jsou uvedeny v  tabulce „Podklady pro změnu druhu pozemku a způsobu využití nemovitosti a jednotky“

     formulář ČÚZK


změna hranice pozemku


-název katastrálního území,  parcelní číslo p., na kterém chci měnit hranici

číslo parcely


-geometrické plán  v 5 vyhotoveních ( na požádání vyhotovíme i více ks )

-formulář Ohlášení změny údajů o pozemku

 formulář ČÚZK


-jak chcete hranici  pozemku měnit ( dle výměry, označit v terénu nebo na mapě)

-geometrický plán pro změnu hranice pozemku

-rozhodnutí stavebního úřadu o dělení nebo scelování pozemků  formulář MMR

-rozhodnutí stavebního úřadu o dělení nebo scelování pozemků formulář MMR

Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

věcné břemeno na části pozemku

-název katastrálního území, parcelní číslo p., na kterém je věcné břemeno

číslo parcely


-geometrické plán  v 5 vyhotoveních ( na požádání vyhotovíme i více ks )

-návrh na vklad práva k nemovitosti

formulář ČÚZK


-geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

-vymezení rozsahu věcného břemene ( označit v terénu nebo na mapě, ve smlouvě...)

-listina, na základě které má být proveden zápis do katastru (smlouva o oprávnění, které odpovídá věcnému břemenu)

formulář ČÚZK


-správní poplatek

 správní poplatky


Vytyčení
vlastnické hranice 
vytyčení hranice pozemku

-název katastrálního území, parcelní číslo pozemku, jehož obvod nebo část chci vytýčit

číslo parcely


-vytyčovatel seznámí všechny dotčené  (sousední) vlastníky s vytyčenou hranicí v terénu

-vytyčovatel ( H-geo) pouze předá kopii dokumentace o vytyčení katastrálnímu úřadu k založení do měřické dokumentace

-vytyčovací náčrt

-protokol o vytyčení hranice pozemků

-kopie náčrtu a protokolu se zasílá sousedním vlastníkům

vytyčení a zpřesnění hranice pozemku 
 (PROČ SI NECHAT ZPŘESNIT HRANICE SVÉHO POZEMKU)

-parcela evidovaná v katastru nemovitostí (KN)

-název katastrálního území,   parcelní číslo pozemku, jehož obvod nebo část chci vytýčit

číslo parcely


-vytyčovatel seznámí všechny dotčené (sousední) vlastníky s vytyčenou hranicí v terénu

-formulář Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků

 formulář ČÚZK


-vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemků (kopie náčrtu a protokolu se zasílá sousedním vlastníkům)

-geometrický plán pro vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

-geometrický plán pro vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

-souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemků
-souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemků

-parcela evidovaná ve zjednodušené evidenci (PK, GP, EN)

-název katastrálního území, parcelní číslo PK parcely

číslo parcely

 


-rozhodnutí stavebního úřadu o dělení nebo scelování pozemků formulář MMR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-vytyčovatel seznámí všechny dotčené (sousední) vlastníky s vytyčenou hranicí v terénu

-formulář Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků

 formulář ČÚZK


-vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemků (kopie náčrtu a protokolu se zasílá sousedním vlastníkům)

-geometrický plán pro doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu

 

 

 

 

 


-rozhodnutí stavebního úřadu o dělení nebo scelování pozemků formulář MMR

 

 

 

 

 

 

 

 


-souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemků
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-geometrický plán pro doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu

 

 


-souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemků

 

 

 

 

 

 
Kontakt

Ing. Pavla Hamouzová
Cholina 233, Cholina, 78322
+420 777 276 746